Etikk

Capus ønsker å være en foregangsbedrift innen etikk. Alle parter kan derfor føle seg helt trygge i sin relasjon til oss.Hovedprinsipper

  • Alle forretningsmessige disposisjoner skal gjøres med integritet og særskilt aktsomhet for interessekonflikter.
  • Ingen parter skal urettmessig tilegne seg fordeler i tilknytning til vår virksomhet.
  • Vår virksomhet skal tilfredsstille den allmenne oppfatning av etiske normer.


1. Arbeidsmiljøet

Capus skal være en god og profesjonell arbeidsplass med fokus på likeverd og gjensidig respekt. 


2. Personvern og konfidensialitet

Våre kandidater og søkere, i og utenfor prosess, vil bli behandlet med den aller største konfidensialitet. Som søker/kandidat kan du til enhver tid være trygg på at regler for personvern blir overholdt. Våre datalagringssystemer er passordbeskyttet og blir ivaretatt med største varsomhet av alle våre ansatte. Som søker/kandidat kan man kreve at innhentet informasjon blir slettet etter endt prosess. 


3. Nulltoleranse for diskriminering

Capus har nulltoleranse for diskriminering av alle slag. Vi etterfølger regler fra likestillingsloven, diskriminerings-, tilgjengelighets- og arbeidsmiljøloven. Ingen av våre kandidater skal føle seg forbigått eller tilsidesatt grunnet kjønn, etnisk opprinnelse, religion, politiske syn eller lignende. Forbudet gjelder ikke dersom innhenting av opplysninger om arbeidstakerorganisasjon er begrunnet i stillingens karakter eller at det inngår i formålet for vedkommende virksomhet å fremme politiske syn og arbeidstakerens stilling vil være av betydning for gjennomføring av formålet. Dersom slike opplysninger kreves vil dette angis i utlysningen av stillingen. Capus' kandidater blir valgt ut på grunnlag av sin kompetanse, kvalifikasjoner og erfaring. 


4. Personlige relasjoner

I alt vårt arbeid legges det vekt på å unngå uheldige interessekonflikter. Våre ansatte har instruks om å være særlig oppmerksom på forhold som kan reise spørsmål om rolleblanding eller integritet. Dette gjelder spesielt i tilfeller som involverer nære personlige relasjoner knyttet til vennskap, arbeid eller annen sosial omgang. Under saksbehandlingen vil det bli gitt en redegjørelse for særlige forhold som kan påvirke vår uavhengighet. 


5. Habilitetskonflikter

Våre ansatte, styremedlemmer og deres nærstående har ikke anledning til å engasjere seg i Capus eller selskaper tilknyttet vår drift på en slik måte at det kan påvirke vår habilitet og integritet. Det skal alltid være åpenhet rundt eierrelasjoner, ansettelsesforhold, oppdrag, leverandørforhold, etc, som den ansatte eller deres nærstående er involvert i. 

I tilfeller hvor det kan reises spørsmål om en av våre ansattes habilitet, som følge av kryssende interesser, skal spørsmålet tas opp med nærmeste overordnede eller partnerstyret. Vedkommende skal under vurderingen fratre videre behandling av saken. For styrene i Capus-gruppen gjelder aksjelovens habilitetsregler. En ansatt eller et styremedlem er inhabil i saksbehandlingen når vedkommende eller noen av dens nærstående har en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken.

6. Ytre påvirkning

Våre beslutninger skal ikke affiseres av ytre påvirkning. Vi må derfor være årvåkne for de ulike formene slike påvirkninger kan ta. Deltakelse i middager og andre sammenkomster som kan ha relevans for våre beslutningsprosesser skal klareres med nærmeste overordnede. Deltakelse på reiser etter invitasjon fra Capus' forretningsforbindelser skal også forhåndsklareres av selskapets ledelse. Deltagelse skal begrenses til arrangementer med et viktig faglig innhold, eller hvor det er av særlig betydning at Capus er representert. Capus skal da alltid betale for sin deltakelse. Våre ansatte har ikke anledning til å motta gaver fra forretningsforbindelser, med mindre det er vanlige leilighetsgaver av beskjeden verdi. Den ansatte skal varsle ledelsen om gaver som ikke er av ubetydelig verdi. Privat forretningsomgang med Capus' forbindelser bør unngås. Våre ansatte har heller ikke anledning til å motta rabatter ved kjøp av varer eller tjenester fra Capus' forretningsforbindelser, med mindre dette er knyttet til rammeavtaler og lignende. 


7. Informasjon og medier

I vår informasjon til omverdenen skal vi være korrekte og etterrettelige og tilstrebe en høy faglig og etisk standard. Informasjon til media skal håndteres av styret eller den det måtte bemyndige. 


8. Konkurranseprinsipper

Vi vil overholde nasjonale og internasjonale konkurranseregler og tilstrebe en åpen og rettferdig konkurranse i alle markeder, både nasjonalt og internasjonalt. 


9. Korrupsjon og hvitvasking 

Vi vil gjennom våre forbindelser arbeide mot korrupsjon og følge prinsippene i reglene for hvitvasking av midler. 


10. Rapportering og sanksjoner 

Brudd på våre etiske prinsipper kan få konsekvenser for ansettelsesforholdet, og i grove tilfeller lede til oppsigelse. Dersom noen av våre ansatte får mistanke om forhold som strider mot våre etiske prinsipper, skal dette varsles til nærmeste overordnede. Dersom en ansatt er i tvil om hvordan en problemstilling forholder seg med hensyn til våre etiske regler, skal spørsmålet forelegges nærmeste overordnede eller partnerstyret. For å vinne erfaring i spørsmål av etisk karakter, vil vi regelmessig revidere regleverket og stimulere til åpen drøftelse av aktuelle etiske problemstillinger.