Vi søker engasjerte jurister med interesse for politiets samfunnsoppdrag

Vi søker engasjerte jurister med interesse for politiets samfunnsoppdrag
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Rådgivere til Juridisk stab i Politidirektoratet
Arbeidgiver:
Politidirektoratet
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
Løst

Politidirektoratet har som oppgave å styre og lede politietaten, og å være faglig rådgiver for Justis- og beredskapsdepartementet. Som forvaltningsorgan og etatsleder behandler Politidirektoratet en rekke juridiske spørsmål. Juridisk stab bistår med juridisk utredning, rådgivning, kvalitetssikring og opplæring, og arbeider med regelverksutvikling, herunder koordinering av høringssaker. I tillegg behandler staben klager i erstatningssaker og etter offentleglova og politiregisterloven, og ivaretar statens partsstilling i saker hvor politiet blir stevnet.

Politidirektoratet er behandlingsansvarlig for etatens behandling av personopplysninger etter personopplysningsloven, og Juridisk stab er tillagt fagansvar for personopplysningsloven, og har et strategisk og styrende ansvar for dette regelverket i politiet. Juridisk stab har også et særlig ansvar for politiregisterloven og samarbeider tett med Kripos, som er behandlingsansvarlig for de fleste sentrale politiregistre.

Vi søker nå etter dyktige jurister til tre faste stillinger. Du er samfunnsengasjert og du liker nye utfordringer og å lære nye ting. Du synes områdene vi har ansvar for høres interessante ut.

Som medarbeider i Juridisk stab vil du jobbe bredt innenfor politiets arbeidsfelt, og det kreves et helhetlig blikk på oppgavene. Du får mulighet til å jobbe med mange interessante juridiske problemstillinger og oppgaver. Som medarbeider i staben jobber du i et kompetent miljø med stor kontaktflate internt og eksternt. Stabens leder rapporterer til assisterende politidirektør.

Arbeidsoppgaver

Den som ansettes kan få arbeidsoppgaver innen hele stabens ansvarsområde, herunder;

 • Oppgaver tilknyttet Juridisk stabs fagansvar for personopplysningsloven, herunder arbeid med rutiner og prosesser for ivaretakelse av de registrerte rettigheter og andre lovkrav, samt støtte enheter i Politidirektoratet innenfor ulike fagområder 
 • Arbeid med høringer og regelverksutvikling
 • Saksbehandling av erstatningssaker, klagesaker etter offentleglova og politiregisterloven, søknad om fritak for taushetsplikt ved forskning
 • Juridisk bistand og rådgivning internt i Politidirektoratet og til underliggende organ
 • Juridisk utredning av ulike problemstillinger som berører politietaten
 • Oppfølging av stevninger mot politiet, herunder samarbeid med Regjeringsadvokaten og deltakelse som partsvitne i hovedforhandlinger
Kvalifikasjoner
 • Juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap, med gode resultater
 • Gode ferdigheter i juridisk metode
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Det er en fordel med erfaring fra ett eller flere av følgende områder: regelverksutvikling, juridisk rådgivning, personvern, offentleglova, menneskerettigheter og erstatningsrett
 • Det er en fordel med erfaring fra offentlig forvaltning og god forvaltningsforståelse
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG

Relevante vitnemål og attester må legges ved søknaden.

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Personlige egenskaper
 • Gode analytiske evner
 • Helhetsorientert
 • Gode samarbeidsevner
 • Selvstendig og initiativrik

Som medarbeider i politiet kjennetegnes du av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Du kan lese mer i vår medarbeiderplattform (https://www.politiet.no/om/jobb-i-politiet/medarbeiderplattform/).

Vi tilbyr
 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi
 • Stillingen lønnes som rådgiver (stillingskode 1434), fra kr 500 000 - 620 000 brutto per år 
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no)
 • Gode arbeidsbetingelser (f.eks. fleksibel arbeidstid, sommertid, trening i arbeidstiden o.l.)

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen (https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling).   

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.
 
Vi oppfordrer alle søkere om å registrere utfyllende CV i søknadsportalen og legge ved relevante vitnemål og attester.

Om arbeidsgiveren

Politiet skal sikre trygghet og rettssikkerhet for befolkningen i Norge. Politidirektoratet er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet, og er det øverste ledelsesnivået i politiet. Politidirektoratet har tre overordnede roller: Gjennomføre regjeringens politikk, være faglig rådgiver, samt å styre, lede og utvikle politi- og lensmannsetaten. Politiet skal være en forutsigbar, handlekraftig og fleksibel etat til det beste for befolkningen. Politiets distrikter og særorgan består til sammen av over 17.000 dedikerte medarbeidere. Les mer på politiet.no.

Våre konsulenter

Kristine Langkaas
Seksjonssjef Juridisk stab
Olav Kjetil Moe
Seniorrådgiver Juridisk stab