Vil du være med å bygge fremtidens sykehus i Oslo?

Vil du være med å bygge fremtidens sykehus i Oslo?
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Områdeledere
Arbeidsgiver:
SYKEHUSBYGG HF
Sted:
Oslo
Søknadsfrist:
Løst

Helse Sør-Øst RHF har besluttet at Oslo universitetssykehus HF skal videreutvikles med ett samlet regionsykehus med noen lokalsykehusfunksjoner på Gaustad, et nytt stort akuttsykehus på Aker og et spesialisert kreftsenter på Radiumhospitalet. I tillegg skal det etableres en ny regional sikkerhetsavdeling på Ila. Nærmere informasjon om prosjektene finnes her: https://www.helse-sorost.no/om-oss/vart-oppdrag/hva-gjor-vi/utviklingsplaner-og-store-utviklings-og-byggeprosjekter

Helse Sør-Øst RHF har etablert en egen prosjektorganisasjon med ressurser fra Sykehusbygg HF med ansvar for å styre den videre gjennomføringen av prosjektene. Vi har nå behov for flere medarbeidere til prosjektene Aker og Gaustad og søker etter:

Vi søker områdeledere for:

 • Bygg
 • VVS
 • Elektro
 • Prosjektering
 • Prosjektstøtte

Områdeledere bygg, VVS og elektro

Områdelederne skal ha ansvar for ledelse av de respektive utbyggingsområdene med ansvar for å organisere, bemanne og lede området i gjennom­føringen av prosjektet.

Områdeleder skal, sammen med øvrige prosjektledere, sørge for at områdets leveranser er i samsvar med prosjektets mål og premisser og innenfor fastlagte rammer for kvalitet, tid og kostnad. Områdeledere vil ha en sentral rolle fra utarbeidelse av tilbudsunderlag til kontrahering og gjennomføring av aktuelle kontrakter. Arbeidet innebærer blant annet tett dialog, samarbeid og oppfølging av prosjektering innenfor fagområdet med henblikk på utvikling av gode og godt koordinerte løsninger innenfor rammene til prosjektet.

Områdeledere prosjektering

Områdeleder prosjektering har ansvaret for å koordinere og følge opp kontraktene for arkitekt- og rådgivertjenester. Videre har områdeleder prosjektering et overordnet ansvar for at konkurransegrunnlag for de enkelte entrepriser blir utarbeidet innenfor fastlagte rammer for kvalitet, tid og kostnad, i samarbeid med øvrige fagområder i prosjektet. Områdeleder prosjektering vil også ha et overordnet ansvar for at myndighetskrav knyttet til prosjektering ivaretas.

Områdeleder prosjektstøtte

Områdeleder prosjektstøtte har ansvaret for å etablere systemer og rutiner for god prosjektstyring (økonomi- og fremdriftsstyring, KS/SHA, dokumentstyring, intern IT-drift, risikostyring mv), og bistå prosjektsjef med anskaffelse av nødvendige ressurser til prosjektet. Stillingen omfatter også ansvar for rapportering og utarbeidelse av saksframlegg til styrende organer, som f.eks styringsgruppe/prosjektstyre. Områdeleder skal lede området prosjektstøtte og være en del av prosjektets ledergruppe.

Vi søker etter en medarbeider som i tidlig prosjektfase kan fylle funksjonen som områdeleder prosjektstøtte for begge prosjektene, og sørge for etablering av gode felles rutiner og prosedyrer. Det legges videre opp til at funksjonen bemannes med separate områdeledere for hvert prosjekt når aktiviteten øker og kapasitetsbehovet tilsier dette.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring fra tilsvarende funksjoner og gjennomføring av store utbyggingsprosjekter
 • Relevant høyere utdanning
 • Gode norskkunnskaper – både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper vil bli vektlagt. Du er:

 • Teamorientert og har gode samarbeidsegenskaper
 • Systematisk og målrettet i ditt arbeide
 • Nytenkende, løsnings- og leveranseorientert

Områdelederne rapporterer til prosjektsjef for det respektive prosjekt og vil inngå i ledergruppen til respektivt prosjekt (Aker eller Gaustad).

Alle stillingene er faste.Sykehusbygg har fleksibel arbeidstid, offentlig tjenestepensjon og tilbyr konkurransedyktig lønns- og arbeidsvilkår.
Arbeidssted vil i være ved felles prosjektkontor på Skøyen eller i prosjektrigg på byggeplass i Oslo mens prosjektgjennomføringen pågår. Når prosjektet er avsluttet vil andre oppdrag i Sykehusbygg være aktuelt.

Søknadsfrist 23.01.2020

For å komme i betraktning til stillingen må du søke via linken «Søk her». Du skal da fylle ut et skjema med personalia, samt laste opp nødvendig dokumentasjon. Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.

For nærmere informasjon om stillingene, kan du ta kontakt med:
Prosjektdirektør Dag Bøhler, telefon 915 14 324, eller
Prosjektsjef Aker, Rikard Tveiten, telefon 95289 317 eller
Prosjektsjef Gaustad, Per Bjørnar Børresen, telefon 915 11 251

For nærmere informasjon om prosjektene se Helse Sør-Øst RHF sin hjemmeside.
https://www.helse-sorost.no/om-oss/vart-oppdrag/hva-gjor-vi/utviklingsplaner-og-store-utviklings-og-byggeprosjekter
 

Om arbeidsgiveren

Sykehusbygg er en fremoverlent arbeidsplass bestående av kompetente og profesjonelle medarbeidere med høyt samfunnsengasjement.

Sykehusbygg skaper framtidsrettet utvikling av sykehusbyggingen i Norge gjennom læring, inovasjon, erfarings- og kompetanseoverføring. Vi sikrer et nasjonalt kompetansemiljø for sykehusplanlegging og -bygging på høyt internasjonalt nivå. Sykehusbygg utfører tjenester knyttet til utvikling, planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter – og tjenester innen eiendom som gir felles gevinster for helsesektoren.

Sykehus-Norge har en bygningsmasse på nesten 5 millioner kvadratmeter og med samlede investeringsplaner på mer enn 15 milliarder kroner årlig de nærmeste årene. Sykehusbygg planlegger og leder gjennomføringen av investeringsprosjektene på vegne av helseforetakene i Norge.

Våre konsulenter

Nathalie Smulders
Rådgiver
Tobias Nielsen
Research Analyst