Seksjonssjef operasjon, plan og øving

Seksjonssjef operasjon, plan og øving
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Seksjonssjef
Arbeidsgiver:
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
Sted:
TØNSBERG
Søknadsfrist:
Løst

Vi søker seksjonssjef for operasjon, plan og øving i Sivilforsvarsstaben.

Vi ser etter deg som vil være med å forme fremtidens Sivilforsvar og være del av et viktig samfunnsoppdrag. Seksjonen ivaretar sentrale funksjoner i daglig drift av Sivilforsvaret og understøtter distriktenes operasjoner, samt utarbeidelse av planverk for krise og krig. Som seksjonssjef vil du ha en sentral rolle i videreutvikling av Sivilforsvarets evne til beskyttelse av befolkningen i fred, krise og krig.

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • utarbeide operativt og strategisk planverk
 • ivareta operasjon- og planfunksjonene under innsatser nasjonalt og internasjonalt
 • utarbeide og vedlikeholde situasjonsbilde og grunnlag for ressursallokering i operasjoner
 • utarbeide sikkerhetsvurderinger for operasjoner og systemer, nasjonalt og internasjonalt
 • ansvar for strategisk samband, befolkningsvarsling og tilfluktsrom
 • ivareta nasjonalt og internasjonalt samvirke
 • oppfølging og rapportering av operativ evne og sivile beskyttelsestiltak
 • personal- og budsjettansvar for 8-10 medarbeidere

Kvalifikasjoner

Det er krav om:

 • relevant mastergrad eller tilsvarende grad. Bachelorgrad og relevant erfaring fra operative stillinger i beredskapsorganisasjoner kan oppveie krav om mastergrad.
 • ledererfaring fra relevant virksomhet og nivå
 • erfaring fra beredskapsarbeid i relevant beredskapsorganisasjon
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Stillingen krever at den som ansettes må være sikkerhetsklarert før tiltredelse.

Det er ønskelig med:

 • erfaring med ledelse av endringsprosesser
 • erfaring med utredningsarbeid
 • erfaring med å lede og representere i nasjonale og internasjonale fora
 • god sikkerhetsmessig forståelse

   
Personlige egenskaper:

 • du er trygg i lederrollen og har god evne til selvledelse
 • evne til å inspirere, motivere og lede kompetente medarbeidere
 • evne til å skape oppslutning om felles mål, og skape kultur for endring og utvikling
 • utpreget gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • analytisk, strukturert og med god gjennomføringsevne

Vi tilbyr

 • mulighet til å påvirke samfunnets fremtidige evne til beskyttelse av befolkningen
 • gode muligheter for både personlig og faglig utvikling
 • Fast stilling som seksjonssjef (stillingskode 1211). Årslønn 813 400,- til 934 800,- (ltr 80 – 85). For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Av lønnen trekkes 2% lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse. 
 • overtidskompensasjon for arbeid utover normal arbeidstid iht HTA.

Om Sivilforsvaret og stillingen
Sivilforsvaret er underlagt DSB og er gjennom internasjonalt og nasjonalt lovverk gitt oppdraget å beskytte befolkningen i fred, krise og krig. Sivilforsvaret er i omstilling for å tilpasse seg nye krav og forventninger fra Justis- og beredskapsdepartementet.

I fredstid er Sivilforsvaret en forsterkningsressurs for nødetatene og løser et mangfold av oppgaver etter bistandsanmodninger innen redning, søk, skogbrann osv. Sivilforsvaret er statens og myndighetenes garantist og verktøy for ivaretakelse av sivilbefolkningens trygghet og sikkerhet gjennom definerte beskyttelsestiltak som varsling, evakuering, tilfluktsrom og egenbeskyttelse.

Seksjonssjef for operasjon, plan og øving rapporterer til NK/Stabssjef Sivilforsvaret. Seksjonssjefen har i daglig drift personalansvar for 8-12 medarbeidere. Staben kan utvides i øvelse, krise og krig. Som leder av seksjonen har du resultat-, personal- og budsjettansvar for egen enhet. DSB vektlegger verdibasert ledelse, og målet for ledelse i DSB er å skape et godt samspill mellom strategisk styring og organisasjons- og medarbeiderutvikling.

Seksjonen utøver stabsfunksjonene operasjon og plan under øvelser, krise og krig i Sivilforsvarsstaben. Seksjonen er også fagmyndighet for sivile beskyttelsestiltak og leder således arbeidet med å revitalisere beskyttelse til befolkningen i krise og krig. Videre skal seksjonen ha en god forståelse for sikkerhetssituasjonen i landet og Sivilforsvarets kapasiteter og operative status.

Seksjonen skal oppdatere Sivilforsvarets operative planverk og understøtte distriktene i deres arbeid med utvikling av relevant planverk for krise og krig. Seksjonen skal utvikle øvelser og trening slik at Sivilforsvaret mestrer relevante oppgaver i fredstidsinnsatser og i det øvre krisespekteret.

Seksjonsleder er ansvarlig for Sivilforsvarets internasjonale kapasiteter, og deltar på internasjonale møter med FN og EU på vegne av DSB. 

Sivilforsvaret er en uniformert etat. Reisevirksomhet nasjonalt og internasjonalt må påregnes.

Generelle opplysninger
DSB legger vekt på mangfold og oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke – uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn eller hull i CV. DSB jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad med mål om at 5% av faste nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV. Som IA-virksomhet legger vi vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med redusert funksjonsevne. 

Om arbeidsgiveren

Sivilforsvaret er en del av DSB, og er statens beredskapsstyrke for beskyttelse av befolkningen i fred, krise og krig, med sjef og stab i Tønsberg. Regionalt er Sivilforsvaret organisert i 20 distrikter under ledelse av distriktssjefer. Sivilforsvaret har 227 fast ansatte og 8 000 tjenestepliktige. Sivilforsvaret er i dag fokusert på oppgaven som forsterkningsressurs for nødetatene i fredstid. Sivilforsvaret skal utvikles i en retning som øker evnen til å levere beskyttelse til befolkningen både i krise og krig. For mer informasjon om Sivilforsvaret, se www.sivilforsvaret.no

I DSB jobber vi hver dag for å innfri våre verdier om å være tillitsskapende, kompetente lagspillere.

Våre konsulenter

Jørn Atle Moholdt
NK/stabssjef