DSB søkjer sikkerheitsrådgjevar i Nødnett

DSB søkjer sikkerheitsrådgjevar i Nødnett
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Sikkerheitsrådgjevar i Nødnett
Arbeidgiver:
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
Løst
Vil du bidra til auka digital sikkerheit i kritisk, nasjonal infrastruktur? Nødnett koplar norske nød- og beredskapsaktørar saman, og er avgjerande for den nasjonale beredskapen.
Vi søkjer deg som vil ta ei sentral rolle i sikkerheitsarbeidet med Nødnett. Har du utdanning eller erfaring i vern av telekom- eller kritiske IT-system, vil vi gjerne kome i kontakt med deg. Du skal
 • sikre planlegging, utvikling og implementering av nye tenester i dagens og framtidas Nødnett
 • ansvar for at sikkerheitsarkitekturen i Nødnett blir utvikla i takt med teknologiske moglegheiter, endringar i trusselbiletet, nye bransjestandardar og endra krav frå styresmakta
 • sikre vidareutvikling og skape gode relasjonar med kundar, leverandørar og samarbeidspartnarar
 • gjennomføre risiko- og sårbarheitsanalysar og sikre implementering av tiltak
 • representere DSB på ulike nasjonale og internasjonale arenaar
 • rådgjeving i eigen organisasjon knytt til cybersikkerheit
Kvalifikasjonar

Du må ha: 
 • mastergrad innan relevant fagområde. Bachelorgrad og relevant erfaring kan vege opp for mastergrad. Utanlandsk utdanning må vere godkjent av NOKUT
 • god skriftleg og munnleg framstillingsevne på norsk og engelsk
 • kompetanse innan cybersikkerheit
 • stillinga krev at den som blir tilsett må vere sikkerheitsklarert før vedkomande byrjar i jobben
Det er ønskeleg at du har: 
 • erfaring frå cybersikkerheit og/eller førebyggjande sikkerheitsarbeid
 • innsikt i moglegheiter og avgrensingar knytte til digital sikkerheit i kommersielle nett
 • erfaring som sikkerheitsarkitekt eller teknisk arkitekt i IT-prosjekt
 • erfaring frå prosjektarbeid
 • kunnskap om standardar innan informasjonssikkerheit (t.d. ISO 27001)
Personlege eigenskapar:
 • løysingsorientert og med evne til å sjå heilskapen
 • evne til å forstå, forankre og vidareformidle tekniske krav opp mot behova til brukaren
 • sjølvstendig, initiativrik og med god gjennomføringsevne
 • evne til å samarbeide godt med andre og bidra til kunnskapsdeling
   
Den nye medarbeidaren vår får
 • ansvarsfull og sjølvstendig stilling med gode høve for personleg og fagleg utvikling
 • eit godt tverrfagleg arbeidsmiljø prega av høg kompetanse, lagånd og godt humør
 • fleksibel arbeidstid og gode pensjons-, låne- og forsikringsordningar i Statens pensjonskasse
 • løn som rådgjevar/overingeniør (kode 1434/1087) med årsløn frå kr 543 500 til 677 600 (lønstrinn 60-72) eller seniorrådgjevar/senioringeniør (kode 1364/1181) med årsløn frå kr 650 300 til 825 900 (lønstrinn 70-80) avhengig av kompetanse og erfaring. For særleg kvalifiserte søkjarar kan ein vurdere høgare lønn. Frå løna vil det bli trekt 2% pensjonsinnskot til Statens pensjonskasse

Om avdelinga og stillinga
Nødnett er Staten sitt landsdekkjande mobilnett for nødetatar og aktørar med ansvar for samfunnstryggleik og beredskap. 

DSB har behov for å styrke organisasjonen vår med ein dyktig medarbeidar som skal bidra til at Nødnett held det nødvendige sikkerheitsnivået og er rusta mot eit trugsmålsbilete i stadig endring. I framtida skal tenesta Nødnett leverast i dei kommersielle mobilnetta. Vi har starta arbeidet med å finne ut korleis dette kan gjerast og står framføre mange år med spanande utviklingsarbeid.

Stillinga er plassert i avdeling for nød- og beredskapskommunikasjon (NBK), som har hovudansvar for Nødnett.

Digital sikkerheit er eit satsingsområde i NBK. Vi gjennomfører no ei rekkje prosjekt for å styrke kapasiteten vår til overvaking, analyse og hendingshandtering.

Ein sikkerheitsrådgjevar i NBK inngår i eit kompetansemiljø beståande av engasjerte og dyktige medarbeidarar innanfor sikring av nød- og beredskapskommunikasjon. Miljøet deltek aktivt i fagleg nasjonale sikkerheitsfora for kritisk infrastruktur i telekombransjen. Ei sentral oppgåve i stillinga er å utforme sikkerheitskrav og arkitektur for neste generasjon nød- og beredskapskommunikasjon.

Du blir ein sentral ressurs som skal bidra til at Nødnett er og blir verande eit trygt, robust og tidsmessig kommunikasjonssystem for leiing og samhandling i det daglege og i krisesituasjonar.

Du vil få arbeide tett på nødetatane (brann- og redningsvesenet, helsetenesta og politiet), som er primærbrukarane av tenestene. I tillegg brukar frivillige organisasjonar, statlege aktørar, kommunar, industrivern og kraftselskap tenestene.

Stillinga kan tilpassast nyutdanna med mastergrad og interesse for vern av kritisk infrastruktur. Nyutdanna oppmodast difor også til å søkje.
 

Om å jobbe i DSB
Risiko og sårbarheit i samfunnet er i stadig endring. Difor er DSB ein organisasjon i kontinuerleg utvikling. Vi treng medarbeidarar som er tillitskapande, kompetente og gode lagspelarar, og som aktivt bidreg til fornying og forbetring. Som tilsett i DSB er du med på å løyse eit viktig samfunnsoppdrag, saman med dyktige og dedikerte kollegaer. Vi ønskjer oss auka mangfald i organisasjonen, og vi er del av inkluderingsdugnaden. Vi håpar derfor at også kvalifiserte personar med hol i CV-en eller nedsett funksjonsevne vil søkje hos oss.  

 

Om arbeidsgiveren

DSB (Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap) skal ha oversikt over risiko og sårbarheit i samfunnet. Vi er pådrivarar i arbeidet med å førebyggje ulukker og kriser, og bidreg til effektiv ulukkes- og krisehandtering. Hovudkontoret ligg i Tønsberg, og vi har einingar over heile landet. Til saman er vi ca. 650 tilsette. DSB er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. Les meir på www.dsb.no