Norsk nukleær dekommisjonering søker sikkerhetsrådgiver sikkerhetsgraderte anskaffelser!

Norsk nukleær dekommisjonering søker sikkerhetsrådgiver sikkerhetsgraderte anskaffelser!

Key information

Job title:
Sikkerhetsrådgiver sikkerhetsgraderte anskaffelser
Employer:
NORSK NUKLEÆR DEKOMMISJONERING
Place:
HALDEN
Application deadline:
19.09.2022

Vil du ha en nøkkelrolle i oppryddingen etter Norges nukleære virksomhet og bidra til gode sikkerhetsgraderte anskaffelser?

NNDs verdier – trygg, troverdig, ansvarlig

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) har en viktig rolle i dekommisjonering av norsk nukleær virksomhet. Vi skal rydde opp etter norsk atomvirksomhet på en sikker og kostnadseffektiv måte. Til sektor sikkerhet, kvalitet og miljø (SKM) søker vi i den anledning en dyktig kollega til vårt team som sikkerhetsrådgiver sikkerhetsgraderte anskaffelser.  

Organisasjonen er i utvikling, og du vil få bli med på en reise sammen med dyktige og hyggelige kolleger, hvor du får bruke din erfaring til å bidra med å styrke avdelingens arbeid samtidig som du får utviklingsmuligheter og ansvar. Stillingen rapporterer faglig til fagansvarlig forebyggende sikkerhet/sikkerhetsleder og til sektordirektør sikkerhet, kvalitet og miljø.

 

Stillingens formål – viktigste arbeidsmål:
 

 • Ansvar for at NND til enhver tid har oppdaterte prosesser og prosedyrer for å ivareta kravene til sikkerhetsgraderte anskaffelser
 • Bistå innkjøp i forbindelse med sikkerhetsgraderte anskaffelser
 • Oppfølging av sikkerhetsavtaler og leverandørklareringer av eksterne leverandører
 • Bistå Institutt for energiteknikk (IFE) med sikkerhetsgraderte anskaffelser frem til virksomhetsoverdragelsen

Ansvarsområde(r):

 • Skal bistå og veilede andre sektorer i NND i sikkerhetsgraderte anskaffelser og leverandørklareringer
 • Sørge for oppdaterte prosedyrer og veiledningsmateriell

 

Arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgavene vil variere og vil innebære:

 • Bistå innen fagområdet sikkerhetsgraderte anskaffelser
 • Videreutvikle prosedyrer og god praksis rundt sikkerhetsgraderte anskaffelser og leverandørklareringer
 • Gi råd, veiledning og opplæring til linjen og leverandører med sikkerhetsavtale for å sikre at alle ledd er inneforstått med de krav som ligger til grunn for en sikkerhetsavtale.
 • Bistå med koordinering for gjennomføring av autorisasjonssamtaler med Daglig leder hos leverandør
 • Fasillitere gjennomføring av risikovurdering av sikkerhetsgraderte anskaffelse
 • Ansvar for gjennomføring av kontroll og revisjoner hos leverandører med sikkerhetsavtale,
 • Øvrig nødvendig arbeid tillagt sektorens ansvar

  

Kompetansekrav knyttet til stillingen 

Formalkompetanse (utdanning/kurs/sertifisering):
 

 • Utdanning på bachelor-/masternivå innenfor stillingens ansvarsområder
 • Annen relevant utdanning og erfaring kan kompensere for manglende bachelor- eller mastergrad
 • Ønskelig med grunnkurs forebyggende sikkerhet og kurs i autorisasjon fra NSM

Ferdigheter/realkompetanse:
 

 • Erfaring fra sikkerhetskritisk organisasjon
 • Erfaring med anskaffelser etter sikkerhetsloven, spesielt bruk av FOSA og EØS 123 artiklene.
 • Erfaring med prosesstyring
 • Erfaring med kontroll og revisjoner

Personlige egenskaper

 

 • Viser og utøver høy faglig ekspertise innen eget fagfelt og søker kontinuerlig faglig utvikling
 • God på relasjoner og opptrer med integritet og troverdighet
 • Er metodisk og systematisk
 • Samarbeider godt med andre, deler kunnskap, erfaringer og informasjon
 • Handler på eget initiativ og har gjennomføringsevne
 • Tar ansvar
 • God på planlegging og prioriteringer
 • Kommuniserer på en klar og tydelig måte, evner å gjøre kompleks informasjon enkelt og forståelig
 • Er innovativ og endringsvillig

Vi tilbyr

NND er en virksomhet i stadig utvikling med et godt arbeidsmiljø, hyggelige kolleger og et viktig samfunnsoppdrag. Det er gode utviklingsmuligheter og aktuelle problemstillinger.
 

 • En spennende virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag og en pågående organisasjonsmessig utvikling
 • En utfordrende og engasjerende arbeidsplass for deg som vil være en strategisk samarbeidspartner for at virksomheten skal nå sine mål
 • Fleksibel arbeidstid og ordninger for trening
 • Pensjonsordning med 2% innskudd til Statens Pensjonskasse
 • Stillingen lønnes som rådgiver (lønnstrinn 52 kr 485 800,- til lønnstrinn 60 kr 553 500,-) eller seniorrådgiver (lønnstrinn 60 kr 553 500,- til lønnstrinn 74 kr 714 000,-) per år avhengig av kvalifikasjoner og erfaring
 • Arbeidssted: Halden/Kjeller

Stillingen krever sikkerhetsklarering på nivå hemmelig.

Staten er opptatt av mangfold og oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb i staten uansett for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Alle henvendelser behandles konfidensielt inntil søknadsfristens utløp. Deretter vil det bli satt opp offentlige søkerlister. Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Søkeren blir varslet dersom ønsket om reservasjon ikke blir tatt til følge.

Noe for deg? 

Dersom du har spørsmål eller vil vite mer om stillingen kan du ta kontakt med Sektordirektør sikkerhet, kvalitet og miljø Nina Ramberg på tlf. +47 951 78 949 eller vår rekrutteringspartner Capus v/ Steinar Nilsen på tlf. +47 991 00 436 eller Terese Vildalen på tlf. +47 994 23 032. 

Andre forhold: 

 • Hovedarbeidssted er NND sine lokaler i Halden. Det er også mulig, etter avtale, å jobbe hjemmefra og på Kjeller
 • Vi benytter bakgrunnssjekk som en del av vår rekrutteringsprosess, og det er en forutsetning for stillingen at arbeidstaker har gjennomgått bakgrunnssjekk uten anmerkninger
 • NND er underlagt sikkerhetsloven og kandidaten må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres
 • Noe reisevirksomhet må påregnes

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) er et statlig forvaltningsorgan som ble opprettet i 2018, og som er underlagt Nærings og Fiskeridepartementet (NFD).  NND er lokalisert i Halden, og har som hovedoppgave å avvikle de norske atomanleggene og håndtere alt menneskeskapt radioaktivt avfall til det beste for dagens og fremtidige generasjoner. I tillegg er NND en fagetat på det nukleære området som gir uavhengige råd til regjeringen og skal forvalte nukleær infrastruktur på statens vegne. NND er fortsatt i en oppbyggingsfase hvor vi bygger kompetansen som trengs for å gjennomføre dette arbeidet. Oppryddingen av anleggsområdene beregnes å ta rundt 20–25 år. I 2050 er områdene fri for alle spor av nukleær aktivitet og frigjort for annen bruk.

Bli kjent med NND: https://www.norskdekommisjonering.no 

Om arbeidsgiveren

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) er en statlig etat, etablert i 2018 og underlagt Nærings- og fiskeridepartementet

NND har en av vår tids mest komplekse samfunnsoppgaver. I 2019 ble den siste norske atomreaktoren stengt, og vår oppgave er å avvikle de norske atomanleggene og håndtere alt menneskeskapt radioaktivt avfall på en sikker måte. I tillegg er NND en fagetat på det nukleære området som gir uavhengige råd til regjeringen.

Gjennom å utføre jobben i henhold til internasjonal «best practice» og ivareta høye krav til helse, miljø og sikkerhet, er vårt mål å fullføre oppgavene på en måte som sikrer tillit i samfunnet og befolkningen.

Oppgavene er komplekse, og deler av jobben kan forventes å bli utfordrende. Virksomheten har derfor betydelig offentlig interesse og behovet for relasjonsbygging og bred medvirkning med myndigheter og andre aktører er stort.

Det er Institutt for Energiteknikk (IFE) som i dag er konsesjonsinnehaver og eier av de norske atomanleggene, men med tiden skal NND overta eierskap for atomanleggene, målet er 1.1.2024. IFE og NND jobber allerede i dag tett sammen om å håndtere oppryddingen etter atomvirksomheten. IFE er et uavhengig forskningsinstitutt lokalisert på Kjeller og i Halden.

Our consultants

Apply to the position