Strategisk og tillitsvekkende leder søkes til stillingen som assisterende politidirektør

Strategisk og tillitsvekkende leder søkes til stillingen som assisterende politidirektør

Key information

Job title:
Assisterende politidirektør
Employer:
Politidirektoratet
Place:
OSLO
Application deadline:
11.01.2023

Ledig åremål som assisterende politidirektør i Politidirektoratet

Politiet skal bidra til trygghet i samfunnet, redusert kriminalitet og god samfunnsberedskap. Politidirektoratet har ansvar for planlegging, iverksetting og koordinering av tiltak i politiet. Politidirektøren leder Politidirektoratet og politietaten som til sammen har ca. 18 000 ansatte og et totalbudsjett på ca. 20 milliarder kroner.

Åremålsstillingen som assisterende politidirektør er ledig fra 1.3.2023. Vi søker en strategisk og samlende leder med interesse og evne til å initiere og gjennomføre endringer. Sammen med politidirektøren må assisterende politidirektør samarbeide godt på tvers av forvaltningen og jobbe for å skape tillit i befolkningen til politiets arbeid.

Norsk politi er en stor og omfattende etat å lede og fokuset de nærmeste årene vil være å videreutvikle politiet for å møte økt globalisering, digitalisering og endringer i kriminalitetsbildet. I dette ligger også utvikling av fag, godt lederskap på alle nivåer og en kultur preget av profesjonalitet, åpenhet og tillit. God ressursutnyttelse er avgjørende for at etaten skal lykkes med samfunnsoppdraget. 

Som assisterende politidirektør vil du få en unik mulighet til å påvirke utviklingen av norsk politi i en krevende og innflytelsesrik stilling. Assisterende politidirektør inngår i Politidirektørens ledergruppe, nasjonal ledergruppe og i direktoratets lederjour med krav om regelmessig beredskapsvakt. Stillingen er tillagt politimyndighet.

Åremålet har en varighet på seks (6) år.

Arbeidsoppgaver:

Assisterende politidirektør er politidirektørens stedfortreder, og vil i hennes fravær ha totalansvar for ledelse og styring av Politidirektoratet (POD) samt underliggende distrikt og særorgan. Stillingen er i dag tillagt ansvar for stabsenhet for internrevisjon og juridisk stab. Assisterende politidirektør vil ha et særskilt ansvar for virksomhetsutvikling av direktoratet og resten av politiet samt utvikle en helhetlig plan for digital transformasjon av etaten. Stillingens ansvar og oppgaver for øvrig vil avklares nærmere mellom politidirektøren og assisterende politidirektør bl.a. på bakgrunn av kandidatens kompetanse og erfaring. 

Kvalifikasjoner:
 • Høyere utdanning på mastergradsnivå
 • Bred ledererfaring fra politiet
 • Erfaring fra organisasjonsutvikling og omstilling
 • Erfaring fra kriseledelse på strategisk nivå
 • God resultatoppnåelse i tidligere stillinger
 • Kjennskap til politiske prosesser og evne til å se utviklingstrekk i samfunnet som er av betydning for politiets strategiske retning
 • Må kunne kommunisere eksternt og internt på en tydelig og tillitsvekkende måte
 • Må kunne sikkerhetsklareres for strengt hemmelig

Ønskelige krav:

 • Erfaring med digital transformasjon
 • Gjennomført lederutdanning

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41. 

Personlige egenskaper:
 • Strategisk og helhetsorientert
 • God relasjonsbygger og rollemodell
 • Evne til å motivere og utvikle ledere og medarbeidere
 • Meget høy arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
 • Samfunnsengasjement og høy etisk bevissthet

Som medarbeider i politiet kjennetegnes du av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Vi jobber sammen for fellesskapets beste i tråd med lover, regler og våre verdier. Du kan lese mer i vår medarbeiderplattform og i våre etiske retningslinjer (https://www.politiet.no/om-politiet/jobb-i-politiet/).

Vi tilbyr:
 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi
 • Stillingen lønnes som assisterende direktør (stillingskode 1061), fra kr. 1 400 000-1 700 000 brutto per år 
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no)
 • Gode arbeidsbetingelser

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen (https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling).   

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Om arbeidsgiveren

Poliet skal sikre trygghet og ressikkerhet for befolkningen i Norge. Polidirektoratet er underlagt Juss- og beredskapsdepartementet, og er det øverste ledelsesnivået i poliet. Polidirektoratet har tre overordnede roller: Gjennomføre regjeringens polikk, være faglig rådgiver, samt å styre, lede og utvikle poli- og lensmannsetaten. Poliet skal være en forutsigbar, handlekraig og fleksibel etat l det beste for befolkningen. Poliets distrikter og særorgan består l sammen av over 17.000 dedikerte medarbeidere. Les mer på poliet.no.

Our consultants

Apply to the position