Norsk nukleær dekommisjonering søker økonomisjef!

Norsk nukleær dekommisjonering søker økonomisjef!

Key information

Job title:
Økonomisjef
Employer:
NORSK NUKLEÆR DEKOMMISJONERING
Place:
HALDEN
Application deadline:
15.09.2022

Norsk nukleær dekommisjonering står overfor et stort og viktig oppdrag, og ansetter nå en økonomisjef som skal bidra til kostnadseffektive løsninger for nedbyggingen

NNDs verdier – trygg, troverdig, ansvarlig

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) har en viktig rolle i dekommisjonering av norsk nukleær virksomhet. Vi skal rydde opp etter norsk atomvirksomhet på en sikker og kostnadseffektiv måte. I denne anledning søker vi en engasjert og helhetsorientert økonomisjef som synes økonomi og ledelse er spennende og som har bred erfaring fra statlig økonomistyring. Rollen innebærer også å være en sentral strategisk samarbeidspartner for sektordirektør administrasjon i utviklingen av virksomheten fremover.

Sektor administrasjon har det overordnede ansvaret for virksomhetens utarbeidelse og oppfølging av budsjetter og driftsposter for intern økonomistyring, drift og IKT, HR, arkiv, offentlige anskaffelser og prosjektoppfølging. I sektoren jobber det åtte medarbeidere til sammen i forhold til oppfølging av økonomi, prosjekt og anskaffelser.

Organisasjonen er i utvikling, og du vil få bli med på en reise sammen med dyktige og hyggelige kolleger, hvor du får bruke din erfaring til å bidra med å styrke avdelingens arbeid samtidig som du får utviklingsmuligheter og ansvar. Stillingen rapporterer til sektordirektør administrasjon.
 

Sentrale oppgaver

Oppfølging i forhold til eiere og Riksrevisjonen er en del av stillingens ansvarsområde, men det vil også ligge til stillingen å være ansvarlig for forvaltningen av kundeavtalen virksomheten har med DFØ, slik at god og effektiv økonomistyring sikres gjennom utvikling og forvaltning av systemer, økonomimodell, rutiner og styrende dokumenter på økonomiområdet. 

For å være en god samarbeidspartner må du evne å balansere utviklings- og forretningsorientering med en god drift- og brukerorientering og kunne formidle virkelighetsbildet på en målrettet og pedagogisk måte.

Viktigste arbeidsmål:
 

 • At budsjett og regnskap til enhver tid er korrekt og i samsvar med regelverk
 • At innkjøp og anskaffelser skjer i tråd med lover om offentlige anskaffelser, etiske standarder, standarder for antikorrupsjon og interne strategier
 • At det er god økonomistyring og kostnadskontroll i alle ledd og at ressurser brukes effektivt
 • At budsjett- og rapporteringsprosesser er i samsvar med mål og strategier
 • At etaten har forsvarlig internkontroll på området

 

Arbeidsoppgaver:
 

 • Lede og organisere budsjett- og planarbeidet i etaten, herunder utarbeide innspill til langtidsbudsjett og store satsinger, utarbeide årsbudsjett og virksomhetsplan i tråd med overordnet strategi
 • Lede og organisere arbeidet med anskaffelser etter lov om offentlig anskaffelse
 • Lede og organisere økonomirapportering til departement, herunder avlegge periode- og årsrapportering til statsregnskapet
 • Lede og organisere økonomirapportering i etaten, herunder utarbeide prognoser for prosjektporteføljen
 • Utvikle kalkyle- og usikkerhetsmodeller for prosjektporteføljen
 • Utvikling av mål- og resultatstyringssystem (MRS)
 • Utvikling og etablering av rutiner og internkontroll på økonomi- og innkjøpsområdet
 • Utvikling og oppdatering av økonomimodell
 • SRS implementering
 • Risikoanalyse og risikovurderinger innenfor fagområdet
 • Ha personalansvar for økonomi- og innkjøpsavdelingen

Rollen vil få et særlig ansvar for å sikre at enheten videreutvikler og implementerer en fremtidsrettet og analysebasert økonomistyring, risikostyring/internkontroll samt virksomhets- og ressursforvaltning. Utarbeiding av sektorens interne strategi og virksomhetsstyringsplaner, utvikling og sikring av relevant og tilstrekkelig styringsinformasjon gjennom utvikling av resultat- og målstyring, økonomiske KPI-er og andre indikatorer for styring og rapportering samt planlegging og implementering av en virksomhetsoverdragelse.

Kvalifikasjoner

Aktuelle kandidater har relevant utdanning og erfaring fra statlig budsjettarbeid, statsregnskap og statlig økonomiforvaltning i tillegg til erfaring fra virksomhets- og organisasjonsutvikling.

Formalkompetanse (utdanning/kurs/sertifisering):
 

 • Økonomisk utdanning på masternivå, lang og relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning på masternivå
 • Relevant erfaring som leder innenfor økonomi og innkjøp
 • Kompetanse på og erfaring fra lov om offentlige anskaffelser
 • Kompetanse på og erfaringer om etiske anskaffelser (bærekraftsperspektivet)

Ferdigheter/realkompetanse:
 

 • Erfaring fra statlig økonomistyring og regelverk
 • Erfaring med DFØ som leverandør av tjenester innenfor regnskap og lønn 

Personlige egenskaper

Du er målrettet og strategisk orientert og med god forretnings- og økonomiforståelse. Du er analytisk og strukturert, med et helhetlig fokus, og med evner til å omsette til handling.

Det er viktig at du er trygg og tydelig med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, og at du liker å jobbe i team med engasjert og motiverte kolleger. Du er glad i mennesker og evner å lytte, inspirere og motivere. Du er løsningsorientert samtidig som du evner å bidra å både ha søkelys på å utvikle og kontinuerlig forbedre en organisasjon i vekst.
 

 • Analytisk og har evne til å tenke strategisk, er utviklingsorientert og har stor gjennomføringskraft
 • God til å utnytte handlingsrom og se muligheter der andre ser begrensninger
 • Ansvarlig, fleksibel, målfokusert og gode samarbeidsevner
 • Gode samarbeidsevner
 • God formidlingsevne – evner å formidle kompleks informasjon på en tydelig måte
 • God formuleringsevne, muntlig og skriftlig, på norsk og engelsk

Vi tilbyr

NND er en virksomhet i stadig utvikling med et godt arbeidsmiljø, hyggelige kolleger og et viktig samfunnsoppdrag. Det er gode utviklingsmuligheter og aktuelle problemstillinger.

 • En spennende virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag og en pågående organisasjonsmessig utvikling
 • En utfordrende og engasjerende arbeidsplass for deg som vil være en strategisk samarbeidspartner for at virksomheten skal nå sine mål
 • Fleksibel arbeidstid og ordninger for trening
 • Pensjonsordning med 2% innskudd til Statens Pensjonskasse
 • Stillingen lønnes fra lønnstrinn 80 (kr 839 000,-) til lønnstrinn 83 (kr 911 700,-) per år avhengig av kvalifikasjoner og erfaring
 • Arbeidssted: Halden/Kjeller

 

Stillingen krever sikkerhetsklarering.

Staten er opptatt av mangfold og oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb i staten uansett for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Alle henvendelser behandles konfidensielt inntil søknadsfristens utløp. Deretter vil det bli satt opp offentlige søkerlister. Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Søkeren blir varslet dersom ønsket om reservasjon ikke blir tatt til følge.

Noe for deg? 

Dersom du har spørsmål eller vil vite mer om stillingen kan du ta kontakt med Sektordirektør administrasjon Ann-Cathrin Becken på tlf. +47 478 11 996 eller vår rekrutteringspartner Capus v/ Steinar Nilsen på tlf. +47 991 00 436 eller Terese Vildalen på tlf. +47 994 23 032.

Andre forhold:

Hovedarbeidssted er NND sine lokaler i Halden. Det er også mulig, etter avtale, å jobbe hjemmefra og på Kjeller
Vi benytter bakgrunnssjekk som en del av vår rekrutteringsprosess, og det er en forutsetning for stillingen at arbeidstaker har gjennomgått bakgrunnssjekk uten anmerkninger

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) er et statlig forvaltningsorgan som ble opprettet i 2018, og som er underlagt Nærings og Fiskeridepartementet (NFD).  NND er lokalisert i Halden, og har som hovedoppgave å avvikle de norske atomanleggene og håndtere alt menneskeskapt radioaktivt avfall til det beste for dagens og fremtidige generasjoner. I tillegg er NND en fagetat på det nukleære området som gir uavhengige råd til regjeringen og skal forvalte nukleær infrastruktur på statens vegne. NND er fortsatt i en oppbyggingsfase hvor vi bygger kompetansen som trengs for å gjennomføre dette arbeidet. Oppryddingen av anleggsområdene beregnes å ta rundt 20-25 år. I 2050 er områdene fri for alle spor av nukleær aktivitet og frigjort for annen bruk.

Bli kjent med NND: https://www.norskdekommisjonering.no 

Om arbeidsgiveren

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) er en statlig etat, etablert i 2018 og underlagt Nærings- og fiskeridepartementet

NND har en av vår tids mest komplekse samfunnsoppgaver. I 2019 ble den siste norske atomreaktoren stengt, og vår oppgave er å avvikle de norske atomanleggene og håndtere alt menneskeskapt radioaktivt avfall på en sikker måte. I tillegg er NND en fagetat på det nukleære området som gir uavhengige råd til regjeringen.

Gjennom å utføre jobben i henhold til internasjonal «best practice» og ivareta høye krav til helse, miljø og sikkerhet, er vårt mål å fullføre oppgavene på en måte som sikrer tillit i samfunnet og befolkningen.

Oppgavene er komplekse, og deler av jobben kan forventes å bli utfordrende. Virksomheten har derfor betydelig offentlig interesse og behovet for relasjonsbygging og bred medvirkning med myndigheter og andre aktører er stort.

Det er Institutt for Energiteknikk (IFE) som i dag er konsesjonsinnehaver og eier av de norske atomanleggene, men med tiden skal NND overta eierskap for atomanleggene, målet er 1.1.2024. IFE og NND jobber allerede i dag tett sammen om å håndtere oppryddingen etter atomvirksomheten. IFE er et uavhengig forskningsinstitutt lokalisert på Kjeller og i Halden.

Our consultants

Apply to the position