Slik jobber vi med åpenhetsloven i Capus

Åpenhetsloven, som ble vedtatt 1. Juli 2022, skal sikre respekten for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.  Den gir også åpenhet og fullt innsyn i hvordan større bedrifter arbeider for å fremme dette.

Loven omfatter i underkant av 9000 norske bedrifter, og Capus er en av disse. Loven pålegger informasjonsplikt og aktsomhetsvurderinger. Plikten til å gi informasjon innebærer at vi på forespørsel må oppgi hva vi gjør for å trygge gode arbeidsforhold hos egne ansatte og leverandører, vårt arbeid med å legge til rette for rettferdig rekruttering og medarbeidere med spesielle behov og mer.

Aktsomhetsvurderinger skal være i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Capus praktiserer allerede i dag vurderinger med hensyn til valg av leverandører. Disse vurderingene vil bli ytterligere strammet inn slik at ansattes rettigheter blir styrket. Vi vurderer, så langt det er mulig, risikoen for at noen av våre leverandører bryter med menneskerettighetene, velger løsninger og materialer som ikke er bærekraftige, eller opptrer i strid med økonomisk lovgivning.

Vårt arbeid med å innføre åpenhetsloven vil inngå i den langsiktige strategien for å styrke vårt arbeid innen bærekraft og anstendig arbeid.

I Capus jobber vi systematisk for å ta hensyn til menneskerettigheter i egen virksomhet og hos våre samarbeidspartnere. Dette gjør vi blant annet ved å gi våre ansatte anstendige lønninger og regulerte arbeidstider. Vi har nulltoleransefor barnearbeid i egen virksomhet og hos leverandørene. Vi har varslingsrutiner på plass, og vi har etiske krav til egne ansatte og samarbeidspartnere.

Veien videre

Capus foretar i disse dager en kartlegging og risikovurdering av egne og leverandørenes rutiner. Frem mot sommeren 2023 vil Capus jobbe aktivt mot å overholde de forpliktelsene som gjelder i loven. Det arbeides løpende med en redegjørelse for aktsomhetsvurderinger i henhold til lovens§ 5. I redegjørelsen vil vi beskrive bedriftens organisering, driftsområde, retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Skulle det bli avdekket risiko for negative konsekvenser av bedriftens drift, vil disse bli informert om. Vi vil ved brudd eller risiko for brudd på menneskerettigheter oppgi hvilke planer vi har for å stanse eller begrense de negative konsekvensene. Det blir også informert om resultater, eller forventede resultater, av slike tiltak.

Redegjørelsen for aktsomhetsvurderingene skal være klare for offentliggjøring senest 30.06.2023. Vi vil opprette et eget område på vår nettside Capus.no hvor vi publiserer og oppdaterer kravene i åpenhetsloven.

Skulle du ha spørsmål om vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger, send en forespørsel til adm@capus.no